नियम १

Adverb Clause of Purpose (अॅड्व्हर्ब क्लॉज् ऑफ् पर्पज्) ची रचना जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये वापरलेली असते, तेव्हा ते वाक्य नेहमी Complex Sentence चे समजले जाते.

नियम २

Adverb Clause of Purpose मधील Subordinating Conjunctions

Adverb Clause of Purpose मधील Subordinating Clause ची सुरूवात नेहमी पुढीलपैकी एखाद्या Subordinating Conjunction ने केलेली असते.

lest (लेस्ट)
कदाचित...म्हणून
that (दॅट)
म्हणून
so that (सो दॅट)
म्हणून
नियम ३

lest चा Subordinating Clause

ज्या Subordinating Clause ची सुरुवात lest या Subordinating Conjunction ने केलेली असते,तो Subordinating Clause नेहमी Adverb Clause of Purpose असतो.

नियम ४

that किंवा so that चा Subordinating Clause

that किंवा so that या Subordinating Conjunction पासून सुरू झालेल्या Subordinating Clause मध्ये जर may / might यांपैकी एखादे Modal Auxiliary Verb वापरलेले असेल, तर तो Subordinating Clause हा नेहमी Adverb Clause of Purpose समजावा.

परंतु कधीकधी that किंवा so that च्या Subordinating Clause मध्ये may / might यांच्याऐवजी can / could यांपैकी एखादे Modal Auxiliary Verb सुद्धा वापरलेले असते.

त्यामुळे that किंवा so that ने सुरू होणारा आणि can / could यांपैकी एखादे Modal Auxiliary Verb असलेला Subordinating Clause सुद्धा नेहमी Adverb Clause of Purpose समजावा.

नियम ५

Adverb Clause of Purpose च्या रचनेचा मराठी अर्थ

Adverb Clause of Purpose च्या रचनेचे मराठी भाषांतर करताना भाषांतराला वाक्यातील Subordinating Clause पासून सुरूवात करावी लागते.

या रचनेचे भाषांतर कसे करावे, हे समजण्यासाठी पुढील वाक्यांचे अर्थ लक्षात घ्यावेत.

 • Come here that I may bless you.
 • मला तुला आशीर्वाद देता यावा म्हणून इकडे ये.
 • He drew his sword so that he might defend himself.
 • त्याला आपले स्वतःचे संरक्षण करता यावे म्हणून त्याने आपली तलवार उपसली.
 • Write it down lest you forget all about it.
 • कदाचित त्याविषयी तू सर्वकाही विसरशील म्हणून तू ते लिहून घे.

For Example (उदाहरणार्थ)

Ex. 1
 • Come here that I may bless you.
 • Main Clause :
  Come here
 • Subordinate Clause :
  that I may bless you
 • Adverb clause of purpose modifying the verb come in the Main Clause.
Ex. 2
 • He drew his sword so that he might defend himself.
 • Main Clause :
  He drew his sword
 • Subordinate Clause :
  so that he might defend himself
 • Adverb clause of purpose modifying the verb drew in the Main Clause.
Ex. 3
 • I gave him a chance so that he could make a profit for himself.
 • Main Clause :
  I gave him a chance
 • Subordinate Clause :
  so that he could make a profit for himself
 • Adverb clause of purpose modifying the verb gave in the Main Clause.
Ex. 4
 • Write it down lest you forget all about it.
 • Main Clause :
  Write it down
 • Subordinate Clause :
  lest you forget all about it
 • Adverb clause of purpose modifying the verb write in the Main Clause.
Ex. 5
 • You must obey the king lest you get punished.
 • Main Clause :
  You must obey the king
 • Subordinate Clause :
  lest you get punished
 • Adverb clause of purpose modifying the verb must obey in the Main Clause.
Ex. 6
 • They walked fast so that they couldn't miss the bus.
 • Main Clause :
  They walked fast
 • Subordinate Clause :
  so that they couldn't miss the bus
 • Adverb clause of purpose modifying the verb walked in the Main Clause.

This article has been first posted on and last updated on by