Active Voice - Negative Imperative Sentence


कर्तरी प्रयोग - नकारार्थी आज्ञार्थी वाक्यजेव्हा इंग्रजी वाक्याची सुरूवात Do not किंवा Don't यांपैकी शब्दांनी केलेली असते, तेव्हा त्या वाक्याला Negative Sense (निगेटिव सेन्स) चे Imperative Sentence (इम्परेटीव सेन्टेन्स) असे म्हणतात.

मराठीमध्ये Negative Sense चा अर्थ नकारार्थी किंवा नकारात्मक असा आहे आणि Imperative Sentence चा अर्थ आज्ञार्थी किंवा विनंतीवाचक वाक्य असा आहे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी Let लिहावे.

नियम २

दुसऱ्या स्थानी वाक्यातील To च्या Verb चे Object आहे त्याच स्वरूपात लिहावे.

नियम ३

तिसऱ्या स्थानी be लिहावे.

नियम ४

चौथ्या स्थानी not लिहावे.

नियम ५

पाचव्या स्थानी To च्या Verb चे Past Participle लिहावे.

नियम ६

सहाव्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  Don't polish my shoes in a hurry.
 • Passive
  Let my shoes be not polished in a hurry.
 • Active
  Do not refuse your daughter to be vaccinated.
 • Passive
  Let your daughter be not refused to be vaccinated.
 • Active
  Do not follow me as it is my resting time.
 • Passive
  Let me be not followed as it is my resting time.
 • Active
  Don't find faults in my proposed plans.
 • Passive
  Let faults be not found in my proposed plans.
 • Active
  Don't forget your past experiences.
 • Passive
  Let your past experiences be not forgotten.

This article has been first posted on and last updated on by