Let ची रचना असलेल्या वाक्याला सुद्धा Imperative Sentence असे म्हणतात.

या वाक्याची रचना पुढील आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे असते.

Imperative Sentence with Let

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी Let लिहावे.

नियम २

दुसऱ्या स्थानी वाक्यातील Object आहे त्याच स्वरूपात लिहावे.

नियम ३

तिसऱ्या स्थानी be लिहावे.

नियम ४

चौथ्या स्थानी वाक्यातील To च्या Verb चे Past Participle लिहावे.

नियम ५

पाचव्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

नियम ६

सहाव्या स्थानी by हे Preposition लिहावे.

नियम ७

सातव्या स्थानी Let नंतरचे Accusative Case चे Noun किंवा Pronoun आहे त्याच स्वरूपात लिहावे.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  Let me write a letter to my father.
 • Passive
  Let a letter be written to my father by me.
 • Active
  Let us plant some trees along the road.
 • Passive
  Let some trees be planted along the road by us.
 • Active
  Let him help his poor friend.
 • Passive
  Let his poor friend be helped by him.
 • Active
  Let them solve these puzzles.
 • Passive
  Let these puzzles be solved by them.
 • Active
  Let the boy clean the backyard.
 • Passive
  Let the backyard be cleaned by the boy.
 • Active
  Let the people choose their next king.
 • Passive
  Let the new king be chosen by the people.

This article has been first posted on and last updated on by