Active Voice च्या वाक्यात जेव्हा was / were यांपैकी एखादे Auxiliary Verb (सहाय्यक क्रियापद) वापरलेले असते आणि त्याला जोडून Present Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Past Continuous Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी वाक्यातील Object लिहावे.

नियम २

Object म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Object म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम ३

दुसऱ्या स्थानी पुढे दिल्याप्रमाणे was being / were being यांपैकी योग्य ते To be चे Verb लिहावे.

Object To be चे Verb
me was being

him


her


it


Singular Number Noun

was being

us


you


them


Plural Number Noun

were being
नियम ४

तिसऱ्या स्थानी वाक्यातील To च्या Verb चा ing प्रत्यय काढून त्याचे Past Participle लिहावे.

नियम ५

चौथ्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

नियम ६

पाचव्या स्थानी by हे Preposition लिहावे.

नियम ७

सहाव्या स्थानी वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ८

Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  The little girl was planting seeds.
 • Passive
  Seeds were being planted by the little girl.
 • Active
  The prince was holding a beautiful flower in his hands.
 • Passive
  A beautiful flower was being held in his hands by the prince.
 • Active
  Ram was pursuing a golden deer in the forest.
 • Passive
  A golden deer was being pursued by Ram.
 • Active
  The policemen were approaching him.
 • Passive
  He was being approached by the policemen.
 • Active
  The third battalion was holding this strategic area.
 • Passive
  This strategic area was being held by the third battalion.

This article has been first posted on and last updated on by