टीप १

ज्या वाक्यात was being / were being यांपैकी एखादे To be चे Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत त्याला जोडून Past Participle वापरलेले असते, त्या वाक्याला Passive Voice चे म्हणजे कर्मणी प्रयोगाचे Past Continuous Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

टीप २

ही Passive Voice ची रचना असल्यामुळे अशा वाक्यामध्ये सामान्यतः by हे Preposition वापरलेले असते आणि त्याला जोडून एखादे Common Noun / Proper Noun / Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असते.

टीप ३

by + Common Noun / Proper Noun / Accusative Case चे Pronoun याला Doer (डूअर) असे म्हणतात.

टीप ४

Passive Voice च्या रचनेमध्ये कधीकधी वाक्यात doer वापरलेला असतो आणि कधीकधी doer वापरलेला नसतो.

जेव्हा वाक्यामध्ये doer वापरलेला नसतो, त्यावेळी वाक्याचा अर्थ लक्षात घेऊन योग्य तो doer गृहीत धरावा लागतो.

या वाक्याचे Active Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

प्रथम वाक्याचा doer लिहावा.

नियम २

doer म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, doer म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम ३

दुसऱ्या स्थानी पुढे दिल्याप्रमाणे was / were यांपैकी योग्य ते Auxiliary Verb (सहाय्यक क्रियापद) लिहावे.

Object To be चे Verb
me was

him


her


it


Singular Number Noun

was

us


you


them


Plural Number Noun

were
नियम ४

तिसऱ्या स्थानी Past Participle च्या Present Tense च्या पहिल्या रूपाला ing प्रत्यय लावून त्याचे Present Participle लिहावे.

नियम ५

चौथ्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ६

Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
नियम ७

पाचव्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

मात्र, was being / were being आणि by लिहू नयेत.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Passive
  The customer's shoes were being polished by him.
 • Active
  He was polishing the customer's shoes.
 • Passive
  Mary was being convinced of her wrong attitude towards vaccination.
 • Active
  The doctor was convincing Mary of her wrong attitude towards vaccination.
 • Passive
  Yudhishthira was being asked questions by the Yaksha.
 • Active
  The Yaksha was asking Yudhishthira questions.
 • Passive
  Water was being drunk from the river by all the animals.
 • Active
  All the animals were drinking water from the river.
 • Passive
  Grapes were being sold along the roadside by the fruit vendor.
 • Active
  The fruit vendor was selling grapes along the roadside.

This article has been first posted on and last updated on by