Active Voice च्या वाक्यात जेव्हा had हे Auxiliary Verb (सहाय्यक क्रियापद) वापरलेले असते आणि त्याला जोडून Past Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Past Perfect Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी वाक्यातील Object लिहावे.

नियम २

Object म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Object म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम ३

दुसऱ्या स्थानी had been हे To be चे Verb लिहावे.

नियम ४

तिसऱ्या स्थानी वाक्यातील Past Participle लिहावे.

नियम ५

चौथ्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

नियम ६

पाचव्या स्थानी by हे Preposition लिहावे.

नियम ७

सहाव्या स्थानी वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ८

Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  I had informed them about the event.
 • Passive
  They had been informed about the event by me.
 • Active
  We had found out the cause of their failure.
 • Passive
  The cause of their failure had been found out by us.
 • Active
  She had known me since long.
 • Passive
  I had been known since long by her.
 • Active
  He had rung the bell twice.
 • Passive
  The bell had been rung twice by him.
 • Active
  The soldier had sacrificed his life in the war.
 • Passive
  His life had been sacrificed in the war by the soldier.

This article has been first posted on and last updated on by