Active Voice - Present Perfect Tense


कर्तरी प्रयोग - पूर्ण वर्तमानकाळActive Voice च्या वाक्यात जेव्हा have / has यांपैकी एखादे Auxiliary Verb (सहाय्यक क्रियापद) वापरलेले असते आणि त्याला जोडून Past Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Present Perfect Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी वाक्यातील Object लिहावे.

नियम २

Object म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Object म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम ३

दुसऱ्या स्थानी पुढे दिल्याप्रमाणे have been / has been यांपैकी योग्य ते To be चे Verb लिहावे.

Object To be चे Verb
me have been

him


her


it


Singular Number Noun

has been

us


you


them


Plural Number Noun

have been
नियम ४

तिसऱ्या स्थानी वाक्यातील Past Participle लिहावे.

नियम ५

चौथ्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

नियम ६

पाचव्या स्थानी by हे Preposition लिहावे.

नियम ७

सहाव्या स्थानी वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ८

Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  A thief has stolen a gold necklace from a jeweller's shop.
 • Passive
  A gold necklace has been stolen from a jeweller's shop by a thief.
 • Active
  We have caught the thieves.
 • Passive
  The thieves have been caught by us.
 • Active
  The Maharashtra Government has undertaken the excavation job.
 • Passive
  The excavation job has been undertaken by the Maharashtra Government.
 • Active
  Kedar has swept the whole garden.
 • Passive
  The whole garden has been swept by Kedar.
 • Active
  Mother has prepared breakfast in the morning.
 • Passive
  Breakfast has been prepared in the morning by mother.

This article has been first posted on and last updated on by