Passive Voice - Present Perfect Tense


कर्मणी प्रयोग - पूर्ण वर्तमानकाळटीप १

ज्या वाक्यात have been / has been यांपैकी एखादे To be चे Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत त्याला जोडून Past Participle वापरलेले असते, त्या वाक्याला Passive Voice चे म्हणजे कर्मणी प्रयोगाचे Present Perfect Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

टीप २

ही Passive Voice ची रचना असल्यामुळे अशा वाक्यामध्ये सामान्यतः by हे Preposition वापरलेले असते आणि त्याला जोडून एखादे Common Noun / Proper Noun / Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असते.

टीप ३

by + Common Noun / Proper Noun / Accusative Case चे Pronoun याला Doer (डूअर) असे म्हणतात.

टीप ४

Passive Voice च्या रचनेमध्ये कधीकधी वाक्यात doer वापरलेला असतो आणि कधीकधी doer वापरलेला नसतो.

जेव्हा वाक्यामध्ये doer वापरलेला नसतो, त्यावेळी वाक्याचा अर्थ लक्षात घेऊन योग्य तो doer गृहीत धरावा लागतो.

या वाक्याचे Active Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

प्रथम वाक्याचा doer लिहावा.

नियम २

doer म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, doer म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम ३

दुसऱ्या स्थानी पुढे दिल्याप्रमाणे have / has यांपैकी योग्य ते Auxiliary Verb (सहाय्यक क्रियापद) लिहावे.

Object To be चे Verb
me have

him


her


it


Singular Number Noun

has

us


you


them


Plural Number Noun

have
नियम ४

तिसऱ्या स्थानी वाक्यातील Past Participle लिहावे.

नियम ५

चौथ्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ६

Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
नियम ७

पाचव्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

मात्र, been आणि by लिहू नयेत.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Passive
  The art exhibition has been opened for public by the Governor.
 • Active
  The Governor has opened the art exhibition for public.
 • Passive
  More than two hundred gas cylinders have been stored in the shed by the dealer.
 • Active
  The dealer has stored more than two hundred gas cylinders in the shed.
 • Passive
  The construction of this road has been undertaken by the Public Works Department.
 • Active
  The Public Works Department has undertaken the construction of this road.
 • Passive
  The thought of war against the neighbouring countries has been given up by the King.
 • Active
  The King has given up the thought of war against the neighbouring countries.
 • Passive
  The work has been started.
 • Active
  They have started the work.

This article has been first posted on and last updated on by