टीप १

या प्रकारच्या Active Voice च्या वाक्यात Subject ला जोडून have / has / had यांपैकी एखादे Verb वापरलेले असते आणि त्याला जोडून Infinitive वापरलेले असते.

टीप २

अशा रचनेच्या वाक्याचा Passive Voice करण्यासाठी ज्या Object ची आवश्यकता असते, ते Object हे नेहमी वाक्यातील Infinitive ला जोडून वापरलेले असते.

अर्थात, हे Infinitive नेहमी Transitive (सकर्मक) असावे लागते.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी वाक्यातील Infinitive चे Object लिहावे.

नियम २

Object म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Object म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम ३

दुसऱ्या स्थानी have / has / had यांपैकी योग्य ते Verb लिहावे.

नियम ४

वाक्यात जर had वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, have / has वापरलेले असेल, तर Infinitive चे Object लक्षात घेऊन योग्य ते Verb पुढीलप्रमाणे वापरावे.

Object To be चे Verb
me have

him


her


it


Singular Number Noun

has

us


you


them


Plural Number Noun

have
नियम ५

तिसऱ्या स्थानी to be लिहावे.

नियम ६

चौथ्या स्थानी वाक्यातील Infinitive च्या Verb चे तिसरे रूप म्हणजे Past Participle लिहावे.

नियम ७

पाचव्या स्थानी by हे Preposition लिहावे.

नियम ८

सहाव्या स्थानी वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ९

Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
नियम १०

सातव्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  He has to ask them about the theft.
 • Passive
  They have to be asked about the theft by him.
 • Active
  My parents had to send me to England for higher studies.
 • Passive
  I had to be sent to England for higher studies by my parents.
 • Active
  I have to discuss a delicate problem with you.
 • Passive
  A delicate problem has to be discussed with you by me.
 • Active
  The municipality has to improve all the roads in the next month.
 • Passive
  All the roads have to be improved in the next month by the municipality.
 • Active
  Students have to wear uniforms in the school.
 • Passive
  Uniforms have to be worn in the school by students.

This article has been first posted on and last updated on by