Active Voice - Sentence starting with "It" having infinitive


कर्तरी प्रयोग - "It" ने सुरू होणारे infinitive असलेले वाक्यटीप १

या प्रकारच्या Active Voice च्या वाक्याचा Subject म्हणून It हे Pronoun वापरलेले असते.

टीप २

वाक्याच्या दुसऱ्या स्थानी पुढीलप्रमाणे एखादे To be चे Verb वापरलेले असते.

Tense (काळ) To be चे Verb
Present Tense is
Past Tense was
Future Tense will be
टीप ३

To be च्या Verb नंतर त्याचे Complement म्हणून Singular Number चे एखादे Noun वापरलेले असते.

टीप ४

तसेच, या Complement नंतर त्याला जोडून Transitive (सकर्मक) असलेले Infinitive वापरलेले असते.

वाक्यातील Infinitive हे Transitive (सकर्मक) असल्यामुळे त्याला जोडून त्याचे Object वापरलेले असते.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी It पासून Complement पर्यंतचे संपूर्ण वाक्य लिहावे.

नियम २

दुसऱ्या स्थानी for हे Preposition लिहावे.

नियम ३

तिसऱ्या स्थानी वाक्यातील Infinitive चे Object आहे त्याच स्वरूपात लिहावे.

नियम ४

चौथ्या स्थानी to be लिहावे.

नियम ५

पाचव्या स्थानी वाक्यातील Infinitive च्या Verb चे तिसरे रूप म्हणजे Past Participle लिहावे.

नियम ६

सहाव्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  It is time to shut the shop.
 • Passive
  It is time for the shop to be shut
 • Active
  It was an easy way to achieve success.
 • Passive
  It was an easy way for success to be achieved.
 • Active
  It will be his excuse to avoid the job.
 • Passive
  It will be his excuse for the job to be avoided.
 • Active
  It is an easy method to solve these examples.
 • Passive
  It is an easy method for these examples to be solved.
 • Active
  It was a problem to find out the lost way.
 • Passive
  It was a problem for the lost way to be found out.

This article has been first posted on and last updated on by