Active Voice - Transitive Verb + infinitive


कर्तरी प्रयोग - सकर्मक क्रियापद + क्रियापदाचे मूळरूपटीप १

या प्रकारच्या Active Voice च्या वाक्यात Subject ला जोडून hope, wish, desire, proposesuggest, decide, resolve अशा प्रकारचे एखादे Transitive (सकर्मक) To चे Verb वापरलेले असते आणि त्याला जोडून Infinitive वापरलेले असते.

टीप २

अशा रचनेच्या वाक्याचा Passive Voice करण्यासाठी या वाक्याचे दोन भाग गृहीत धरावेत.

Infinitive पासूनच्या वाक्याला दुसरा भाग समजावे आणि वाक्याच्या सुरूवातीच्या भागाला पहिला भाग समजावे.

टीप ३

वाक्यातील पहिल्या भागात Subject आणि Transitive (सकर्मक) To चे Verb वापरलेले असते.

या वाक्याचा Passive Voice करताना To चे Verb हे कोणत्या Tense चे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी It हे Pronoun लिहावे.

नियम २

दुसऱ्या स्थानी वाक्यातील पहिल्या भागातील To च्या Verb चा Tense लक्षात घेऊन पुढीलप्रमाणे योग्य त्या Tense चे To be चे Verb लिहावे.

Tense (काळ) To be चे Verb
Simple Present Tense is
Simple Past Tense was
Present Continuous Tense is being
Past Continuous Tense was being
Present Perfect Tense has been
Past Perfect Tense had been
नियम ३

तिसऱ्या स्थानी वाक्यातील पहिल्या भागातील To च्या Verb चे तिसरे रूप म्हणजे Past Participle लिहावे.

नियम ४

चौथ्या स्थानी by हे Preposition लिहावे.

नियम ५

पाचव्या स्थानी वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ६

सहाव्या स्थानी that हे Conjunction लिहावे.

नियम ७

सातव्या स्थानी वाक्याचा Subject हा Pronoun च्या स्वरूपात लिहावा.

Subject म्हणून जर Pronoun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर त्याऐवजी योग्य ते Nominative Case चे Pronoun लिहावे.

नियम ८

आठव्या स्थानी वाक्यातील पहिल्या भागातील To च्या Verb चा Tense लक्षात घेऊन will / would यांपैकी योग्य ते Auxiliary Verb लिहावे.

Tense (काळ) To be चे Verb

Simple Present Tense


Present Continuous Tense


Present Perfect Tense

will

Simple Past Tense


Past Continuous Tense


Past Perfect Tense

would
नियम ९

नवव्या स्थानी वाक्यातील दुसऱ्या भागातील Infinitive चे to काढून त्यापासूनचे सर्व शब्द जसेच्या तसे लिहावेत.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  The Romans expected to conquer Carthage.
 • Passive
  It was expected by the Romans that they would conquer Carthage.
 • Active
  They proposed to build a dam over the river.
 • Passive
  It was proposed by them that they would build a dam over the river.
 • Active
  Romel had hoped to win the battle of desert.
 • Passive
  It had been hoped by Romel that he would win the battle of desert.
 • Active
  My father decided to send me to an engineering college.
 • Passive
  It was decided by my father that he would send me to an engineering college.
 • Active
  She desires to wear new clothes on that auspicious day.
 • Passive
  It is desired by her that she will wear new clothes on that auspicious day.
 • Active
  I am expecting to have the first class in my degree examination.
 • Passive
  It is being expected by me that I will get the first class in my degree examination.

This article has been first posted on and last updated on by