टीप १

या प्रकारच्या Active Voice च्या वाक्यात Subject ला जोडून want / wants / wanted यांपैकी एखादे Main Verb वापरलेले असते आणि त्याला जोडून Infinitive वापरलेले असते.

टीप २

अशा रचनेच्या वाक्याचा Passive Voice करण्यासाठी ज्या Object ची आवश्यकता असते, ते Object हे नेहमी वाक्यातील Infinitive ला जोडून वापरलेले असते.

अर्थात, हे Infinitive नेहमी Transitive (सकर्मक) असावे लागते.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी वाक्यातील Subject आहे त्याच स्वरूपात लिहावा.

नियम २

दुसऱ्या स्थानी वाक्यातील Infinitive चे Object आहे त्याच स्वरूपात लिहावे.

नियम ३

तिसऱ्या स्थानी to be लिहावे.

नियम ४

चौथ्या स्थानी वाक्यातील Infinitive च्या Verb चे तिसरे रूप म्हणजे Past Participle लिहावे.

नियम ५

पाचव्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  The prince wanted to know the secret of their happiness.
 • Passive
  The prince wanted the secret of their happiness to be known.
 • Active
  The teacher wanted them to put to her test.
 • Passive
  The teacher wanted them to be put to her test.
 • Active
  Now he wants to forget all the wars and victories.
 • Passive
  Now he wants all the wars and victories to be forgotten.
 • Active
  My parents want to give me a wristwatch as a birthday gift.
 • Passive
  My parents want me to be given a wristwatch as a birthday gift.

This article has been first posted on and last updated on by