Active Voice - Simple Future Tense


कर्तरी प्रयोग - साधा भविष्यकाळActive Voice च्या वाक्यात जेव्हा shall / will यांपैकी एखादे Auxiliary Verb (सहाय्यक क्रियापद) वापरलेले असते आणि त्याला जोडून To च्या Verb चे Present Tense (पहिले रूप) वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Simple Future Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

पहिल्या स्थानी वाक्यातील Object लिहावे.

नियम २

Object म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Object म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम ३

दुसऱ्या स्थानी will be हे To be चे Verb लिहावे.

नियम ४

तिसऱ्या स्थानी वाक्यातील To च्या Verb चे Past Participle लिहावे.

नियम ५

चौथ्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

नियम ६

पाचव्या स्थानी by हे Preposition लिहावे.

नियम ७

सहाव्या स्थानी वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ८

Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
For Example (उदाहरणार्थ)
 • Active
  I shall answer them.
 • Passive
  They will be answered by me.
 • Active
  Grandmother will teach us how to milk a cow.
 • Passive
  We will be taught how to milk a cow by grandmother.
 • Active
  You will hold one end of the rope.
 • Passive
  One end of the rope will be held by you.
 • Active
  Birds will build nests on this tree.
 • Passive
  Nests will be built on this tree by birds.
 • Active
  They will decorate the house for the wedding.
 • Passive
  The house will be decorated for the wedding by them.

This article has been first posted on and last updated on by