टीप १

ज्या वाक्यात was / were यांपैकी एखादे To be चे Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत त्याला जोडून Past Participle वापरलेले असते, त्या वाक्याला Passive Voice चे म्हणजे कर्मणी प्रयोगाचे Simple Past Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

टीप २

ही Passive Voice ची रचना असल्यामुळे अशा वाक्यामध्ये सामान्यतः by हे Preposition वापरलेले असते आणि त्याला जोडून एखादे Common Noun / Proper Noun / Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असते.

टीप ३

by + Common Noun / Proper Noun / Accusative Case चे Pronoun याला Doer (डूअर) असे म्हणतात.

टीप ४

Passive Voice च्या रचनेमध्ये कधीकधी वाक्यात doer वापरलेला असतो आणि कधीकधी doer वापरलेला नसतो.

जेव्हा वाक्यामध्ये doer वापरलेला नसतो, त्यावेळी वाक्याचा अर्थ लक्षात घेऊन योग्य तो doer गृहीत धरावा लागतो.

या वाक्याचे Active Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

प्रथम वाक्याचा doer लिहावा.

नियम २

doer म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, doer म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम ३

दुसऱ्या स्थानी Past Participle चे Past Tense (दुसरे रूप) लिहावे.

नियम ४

तिसऱ्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ५

Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
नियम ६

चौथ्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

मात्र, was / were आणि by लिहू नयेत.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Passive
  Day after day wonderful victory parades were held.
 • Active
  Day after day the army held wonderful victory parades.
 • Passive
  He was taken to the police station.
 • Active
  The police took him to the police station.
 • Passive
  Abdul Hamid was neither daunted nor deterred by the Pakistan Army.
 • Active
  The Pakistan Army neither daunted nor deterred Abdul Hamid.
 • Passive
  He was rewarded with a bag of gold by the king.
 • Active
  The king rewarded him with a bag of gold.
 • Passive
  Dhiraj was badly shaken by the accident.
 • Active
  The accident badly shook Dhiraj.

This article has been first posted on and last updated on by