Passive Voice - Simple Present Tense


कर्मणी प्रयोग - साधा वर्तमानकाळटीप १

ज्या वाक्यात am / is / are यांपैकी एखादे To be चे Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत त्याला जोडून Past Participle वापरलेले असते, त्या वाक्याला Passive Voice चे म्हणजे कर्मणी प्रयोगाचे Simple Present Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

टीप २

ही Passive Voice ची रचना असल्यामुळे अशा वाक्यामध्ये सामान्यतः by हे Preposition वापरलेले असते आणि त्याला जोडून एखादे Common Noun / Proper Noun / Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असते.

टीप ३

by + Common Noun / Proper Noun / Accusative Case चे Pronoun याला Doer (डूअर) असे म्हणतात.

टीप ४

Passive Voice च्या रचनेमध्ये कधीकधी वाक्यात doer वापरलेला असतो आणि कधीकधी doer वापरलेला नसतो.

जेव्हा वाक्यामध्ये doer वापरलेला नसतो, त्यावेळी वाक्याचा अर्थ लक्षात घेऊन योग्य तो doer गृहीत धरावा लागतो.

या वाक्याचे Active Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १

प्रथम वाक्याचा doer लिहावा.

नियम २

doer म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, doer म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम ३

दुसऱ्या स्थानी Past Participle चे Present Tense (पहिले रूप) लिहावे.

नियम ४

Passive Voice च्या वाक्यात doer म्हणून जर him / her / it / Proper Noun / Singular Common Noun वापरलेले असेल तर To च्या Verb पहिल्या रूपाला s / es / ies यांपैकी योग्य तो प्रत्यय लावावा.

परंतु, doer म्हणून जर us / you / them / Plural Common Noun वापरलेले असेल तर To च्या Verb पहिल्या रूपाला कोणताही प्रत्यय लावू नये.

नियम ५

तिसऱ्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्याचा Subject लिहावा.

नियम ६

Subject म्हणून जर Common Noun किंवा Proper Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
नियम ७

चौथ्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

मात्र, am / is / are आणि by लिहू नयेत.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Passive
  The people are astonished by the Prince working in the palace garden.
 • Active
  The Prince working in the garden astonishes the people.
 • Passive
  He is taken to the police station.
 • Active
  The police takes him to the police station.
 • Passive
  My clothes are washed by her.
 • Active
  She washes my clothes.
 • Passive
  A man is given life by a mother.
 • Active
  A mother gives a man life.
 • Passive
  We are protected from all the troubles by God.
 • Active
  God protects us from all the troubles.

This article has been first posted on and last updated on by