Noun Clause as Subject of Verb


नामात्मक गौणवाक्य (क्रियादर्शक क्रियापदाचा कर्ता)नियम १

Noun Clause as Subject of Verb (नाऊन क्लॉज् ऍज् सब्जेक्ट ऑफ व्हर्ब) ही Complex Sentence ची रचना समजली जाते.

या Complex Sentence चे वैशिष्ट्य असे की, या Sentence ची सुरुवात Subordinating Conjunction ने केलेली असते.

नियम २

Noun Clause as Object of Verb या रचनेत Subordinating Conjunction वाक्याच्या मध्ये येते.

वाक्याच्या मध्ये आल्यामुळे त्याच्या डाव्या बाजूला Main Clause आणि उजव्या बाजूला Subordinating Clause येतो.

Main Clause आणि Subordinating Clause हे Subordinating Conjunction च्या विरुद्ध बाजूस असल्याने त्या वाक्यातील Verbs ओळखणे सोपे असते.

नियम ३

परंतु Noun Clause as Subject of Verb या रचनेत मात्र Main Clause आणि Subordinating Clause हे दोन्हीही Subordinating Conjunction च्या एकाच बाजूला म्हणजेच उजवीकडे येतात.

त्यामुळे Subordinating Clause ची सुरुवात कुठून होते, हे समजणे जरी सोपे असले, तरी त्याचा शेवट कोणत्या शब्दाने होतो हे समजणे कठीण जाते.

तसेच Main Clause ची सुरूवात कुठून करायची हे सुद्धा समजणे कठीण जाते.

हे समजण्यासाठी पुढील नियम लक्षात घ्यावा.

नियम ४

जेव्हा वाक्याची सुरूवात Subordinating Conjunction ने होते, तेव्हा Subordinating Clause आणि Main Clause ओळखण्याकरिता या वाक्यातील दोन वेगवेगळी Verbs शोधून निश्चित करावीत.

दोन्ही Verbs निश्चित केल्यानंतर दुसऱ्या Verb पासूनचे वाक्य हे मुख्यवाक्य म्हणजे Main Clause समजावे.

तसेच Subordinating Conjunction पासून उरलेले वाक्य हे गौणवाक्य म्हणजे Subordinating Clause समजावे.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
 • That you should say so surprises me.
 • Main Clause :
  surprises me.
 • Subordinate Clause :
  That you should say so
 • Noun Clause as the Subject of the Verb surprises in the Main Clause.
Ex. 2
 • Whether we can start tomorrow appears uncertain.
 • Main Clause :
  appears uncertain.
 • Subordinate Clause :
  Whether we can start tomorrow
 • Noun Clause as the Subject of the Verb appears in the Main Clause.
Ex. 3
 • What you hide from us makes your case doubtful.
 • Main Clause :
  makes your case doubtful.
 • Subordinate Clause :
  What you hide from us
 • Noun Clause as the Subject of the Verb makes in the Main Clause.
Ex. 4
 • How he could assist his friend was his chief concern.
 • Main Clause :
  was his chief concern.
 • Subordinate Clause :
  How he could assist his friend
 • Noun Clause as the Subject of the Verb was in the Main Clause.
Ex. 5
 • Why he left is a mystery.
 • Main Clause :
  is a mystery.
 • Subordinate Clause :
  Why he left
 • Noun Clause as the Subject of the Verb is in the Main Clause.
Ex. 6
 • Where they have shifted is unknown to us.
 • Main Clause :
  is unknown to us.
 • Subordinate Clause :
  Where they have shifted
 • Noun Clause as the Subject of the Verb is in the Main Clause.

This article has been first posted on and last updated on by