Noun Clause in apposition to Noun or Pronoun


नामात्मक गौणवाक्य (नाम/सर्वनाम यांच्याशी संबंधित)नामाशी संबंधित It ने सुरू होणाऱ्या वाक्यातील Noun Clause ओळखण्यासाठी येथे पहा.

नियम १

इंग्रजी व्याकरणामध्ये in apposition to (इन अपोजिशन् टू) चा उपयोग वाक्यामध्ये एकमेकांच्या जवळ असणाऱ्या दोन शब्दांतील परस्पर संबंध दर्शविण्यासाठी केला जातो.

नियम २

Noun Clause as in apposition to a Noun or a Pronoun (नाऊन क्लॉज् इन अपोजिशन् टू ए नाऊन ऑर ए प्रोनाऊन) ही Complex Sentence ची रचना समजली जाते.

या Complex Sentence मधील Subordinating Clause चा संबंध वाक्यातील Main Clause मधील Abstract Noun शी असतो किंवा this / that यांपैकी एखाद्या Pronoun शी असतो.

नियम ३

या रचनेमध्ये Main Clause आणि Subordinating Clause यांना जोडण्यासाठी नेहमी that हे Subordinating Conjunction वापरलेले असते.

नियम ४

या रचनेतील Subordinating Clause ओळखण्यासाठी या Complex Sentence च्या Main Clause मधील ज्या Abstract Noun किंवा Pronoun ला तो जोडलेला असतो, त्याचे Main Clause मधील स्थान लक्षात घ्यावे लागते.

नियम ५

हे Abstract Noun किंवा Pronoun एकतर Main Clause च्या आरंभी वापरलेले असते किंवा ते Main Clause च्या शेवटी वापरलेले असते.

नियम ६

वाक्याची सुरूवात ज्या Noun ने केलेली असते, त्याला जर that ने सुरू होणारा Subordinating Clause जोडलेला असेल, तर हे Noun त्या Main Clause चा Subject समजावा.

परंतु, संपूर्ण वाक्यात जर that हे Subordinating Conjunction वाक्याच्या मध्ये कुठेतरी वापरलेले असेल, तर हे Noun वाक्यातील Main Clause च्या शेवटी आहे, असे समजावे.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
 • Your statement that you found the money in the street won’t be believed.
 • Main Clause :
  Your statement won't be believed.
 • Subordinate Clause :
  that you found the money in the street
 • Noun Clause in apposition to the Noun statement in the Main Clause.
Ex. 2
 • His belief that some day he would succeed cheered him through many disappointments.
 • Main Clause :
  His belief cheered him through many disappointments.
 • Subordinate Clause :
  that some day he would succeed
 • Noun Clause in apposition to the Noun belief in the Main Clause.
Ex. 3
 • You gave me hope that you would help me in my difficulty.
 • Main Clause :
  You gave me hope
 • Subordinate Clause :
  that you would help me in my difficulty.
 • Noun Clause in apposition to the Noun hope in the Main Clause.
Ex. 4
 • You must not forget this that honesty is the best policy.
 • Main Clause :
  You must not forget this
 • Subordinate Clause :
  that honesty is the best policy.
 • Noun Clause in apposition to the Pronoun this in the Main Clause.
Ex. 5
 • The report that he was killed was accepted by them.
 • Main Clause :
  The report was accepted by them.
 • Subordinate Clause :
  that he was killed
 • Noun Clause in apposition to the Noun report in the Main Clause.

This article has been first posted on and last updated on by