Introduction to Object


वाक्याचे कर्म


नियम १

इंग्रजी वाक्यातील तिसऱ्या स्थानी वाक्याचे Object म्हणजेच कर्म वापरले जाते.

नियम २

वाक्यातील दुसऱ्या स्थानी वापरलेले Verb जेव्हा Transitive (सकर्मक) असते तेव्हाच वाक्याच्या तिसऱ्या स्थानी या क्रियापदाला जोडून Object येऊ शकते.

वाक्यातील क्रियापदाने सूचित होणाऱ्या क्रियेला काय / कोणाला यांपैकी प्रश्न विचारला कि क्रियापदाचे Object कळते.

नियम ३

Object ला कधीही Verb ने सूचित होणारी क्रिया करता येत नाही.

क्रिया करण्यात ते निष्क्रिय म्हणजेच Passive असते.

नियम ४

वाक्याचा Subject जी क्रिया करत असतो ती क्रिया या Passive (निष्क्रिय) असलेल्या Object वर घडत असते.

नियम ५

Direct Object (प्रत्यक्ष कर्म)

वाक्यातील क्रियापदाने सूचित होणाऱ्या क्रियेला काय हा प्रश्न विचारला कि क्रियापदाचे Direct Object (डायरेक्ट ऑब्जेक्ट) कळते.

उदाहरणार्थ,

He killed the rat. (त्याने उंदराला मारले.)

या वाक्यामध्ये kill (किल् = मारणे) या क्रियापदाला काय हा प्रश्न विचारला असता rat (रॅट् = उंदीर) हे उत्तर मिळते.

त्यामुळे, या वाक्यामध्ये rat हे kill या क्रियापदाचे Direct Object म्हणजे प्रत्यक्ष कर्म आहे.

नियम ६

Indirect Object (अप्रत्यक्ष कर्म)

वाक्यातील क्रियापदाने सूचित होणाऱ्या क्रियेला कोणाला हा प्रश्न विचारला कि क्रियापदाचे Indirect Object (इन्डायरेक्ट ऑब्जेक्ट) कळते.

उदाहरणार्थ,

He gave the man some food. (त्याने त्या माणसाला थोडेसे अन्न दिले.)

या वाक्यामध्ये give (गिव्ह = देणे) या क्रियापदाला कोणाला हा प्रश्न विचारला असता man (मॅन = माणूस) हे उत्तर मिळते.

त्यामुळे, या वाक्यामध्ये man हे give या क्रियापदाचे Indirect Object म्हणजे अप्रत्यक्ष कर्म आहे.

नियम ७

वाक्याचे Object हे सामान्यतः पुढीलपैकी एखाद्या स्वरूपाचे असते.

This article has been posted on and last updated on by