Adjective of Number


संख्यादर्शक विशेषण


नियम १

कोणत्याही Number म्हणजेच संख्येपासून तयार होणाऱ्या Adjective ला संख्यादर्शक विशेषण अर्थात Adjective of Number असे म्हणतात.

नियम २

हे Adjective नेहमी संख्येत मोजता येणाऱ्या म्हणजे Countable Noun ला जोडूनच वापरलेले असते, हे लक्षात ठेवावे.

नियम ३

Adjective of Number चा उल्लेख करण्यासाठी Numeral Adjective हि संज्ञासुद्धा वापरली जाते.

नियम ४

वाक्यातील व्यक्ती (persons) किंवा गोष्टी (things) यांचा उल्लेख करताना त्या "किती व्यक्ती आहेत" (how many persons) किंवा "किती गोष्टी आहेत" (how many things), हे जेव्हा सांगायचे असते, तेव्हा Adjective of Number चा उपयोग केला जातो.

नियम ५

वाक्यामध्ये वापरलेले Adjective of Number हे एकतर Definite (निश्चित) असते किंवा Indefinite (अनिश्चित) असते.

नियम ६

Definite Numeral Adjective (निश्चित संख्यादर्शक विशेषण)

यांमध्ये Cardinal (संख्या) आणि Ordinal (क्रम) अशा दोन प्रकारच्या विशेषणांचा समावेश होतो.

For Example (उदाहरणार्थ)
Cardinal There are seven days in a week.
(आठवड्यामध्ये सात दिवस असतात.)
Ordinal Saturday is the seventh day of the week.
(शनिवार हा आठवड्याचा सातवा दिवस आहे.)
Cardinal Teacher asked me two questions.
(शिक्षकांनी मला दोन प्रश्न विचारले.)
Ordinal I knew the answer of the second question.
(मला दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर माहित होते.)
Cardinal There are six balls in an over.
(एका षटकात सहा चेंडू असतात.)
Ordinal He hit a boundary on the sixth ball of the over.
(त्याने षटकातील सहाव्या चेंडूवर चौकार मारला.)
नियम ७

Indefinite Numeral Adjective (अनिश्चित संख्यादर्शक विशेषण)

यांमध्ये some, enough, all, no, none, many, few, several या Adjectives चा समावेश होतो.

हे Adjective नेहमी एखाद्या संख्येत मोजता येणाऱ्या म्हणजे Countable असलेल्या Common Noun ला जोडून वापरलेले असते.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • Several candidates had attended the interview.
  • अनेक उमेदवार मुलाखतीसाठी उपस्थित राहिले होते.
Ex. 2
  • Some men die young.
  • काही माणसे तरूणपणी मृत्युमुखी पडतात.
Ex. 3
  • There were enough people at the conference.
  • परिषदेला पुरेसे लोक आले होते.

This article has been posted on and last updated on by