Demonstrative Adjective


दर्शक विशेषण


नियम १

जाणीवपूर्वक एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू दर्शविण्यासाठी जे Adjective वापरले जाते, त्याला दर्शक विशेषण अर्थात Demonstrative Adjective (डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह अॅड्जेक्टिव्ह) असे म्हणतात.

नियम २

या प्रकारच्या Adjective मध्ये this (दिस), that (दॅट), these (दीज), those (दोज), some (सम), other (अदर), any (एनी), certain (सर्टन) यांचा समावेश होतो.

नियम ३

वाक्यातील व्यक्ती (persons) किंवा गोष्टी (things) यांचा उल्लेख करताना त्या "कोणत्या गोष्टी आहेत" (which things) किंवा "कोणत्या व्यक्ती आहेत" (what persons), हे जेव्हा सांगायचे असते, तेव्हा Demonstrative Adjective चा उपयोग केला जातो.

नियम ४

वाक्यामध्ये वापरलेले Demonstrative Adjective हे एकतर Definite (निश्चित) असते किंवा Indefinite (अनिश्चित) असते.

नियम ५

Definite Demonstrative Adjective (निश्चित दर्शक विशेषण)

यांमध्ये this, that, these, those या Adjectives चा समावेश होतो.

this आणि that यांच्या सोबत नेहमी Singular Number चे Noun वापरलेले असते.

तसेच these आणि those यांच्या सोबत नेहमी Plural Number चे Noun वापरलेले असते.

या Adjectives चा उपयोग एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू निश्चितपणे दर्शविण्यासाठी (point out exactly) करण्यात येतो.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
 • This girl came here today.
 • आज ही मुलगी इकडे आली.
Ex. 2
 • These birds are beautiful.
 • हे पक्षी सुंदर आहेत.
Ex. 3
 • That umbrella is very old.
 • ती छत्री खूप जुनी आहे.
Ex. 4
 • He has kept those books in the cupboard.
 • त्याने ती पुस्तकं कपाटात ठेवली आहेत.
नियम ६

Indefinite Demonstrative Adjective (अनिश्चित दर्शक विशेषण)

यांमध्ये some, other, any, certain या Adjectives चा समावेश होतो.

या Adjectives चा उपयोग एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू दर्शविताना अनिश्चितपणे परंतु विशिष्ट अर्थाने (in a certain sense, but not exactly) करण्यात येतो.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
 • I was looking at other people.
 • मी इतर लोकांकडे बघत होतो.
Ex. 2
 • He asked me to choose a book from a certain section.
 • त्याने मला एका विशिष्ट विभागामधून एका पुस्तकाची निवड करण्यास सांगितले.
Ex. 3
 • There has to be some way or other (way) to solve his financial problem.
 • त्याचा आर्थिक प्रश्न सोडविण्याचा काही ना काही मार्ग असलाच पाहिजे.

This article has been posted on and last updated on by