Adverb of Degree


परिमाणदर्शक क्रियाविशेषण


नियम १

Adverb of Degree (अॅडव्हर्ब ऑफ डिग्री) मुळे वाक्यात घडत असलेल्या क्रियेची परिपूर्णतेची स्थिती समजते.

नियम २

वाक्यातील घडत असलेली क्रिया किती पूर्ण झाली आहे, याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी Adverb of Degree म्हणजेच परिमाणदर्शक क्रियाविशेषण वापरले जाते.

नियम ३

या प्रकारामध्ये समाविष्ट असलेले काही Adverbs पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत.

Examples (उदाहरणार्थ)
Adverb of Manner
(क्रियाविशेषण)
How to pronounce
(उच्चार)
Meaning
(मराठी अर्थ)
nearly निअर्ली जवळजवळ
at all अॅट ऑल् अजिबात
very व्हेरी खूप, फार
quite क्वाइट बरेच
wholly होल्ली संपूर्णपणे
much मच खूप, पुष्कळ
almost ऑलमोस्ट जवळपास
enough इनफ पुरेसा
नियम ४

Adverb of Degree ने क्रियेची परिपूर्णतेची स्थिती दर्शविली जाते. मात्र, ती क्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही असा अर्थबोध होतो.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
 • She had nearly fell into the well.
 • ती जवळजवळ विहिरीत पडली होती.
Ex. 2
 • The ten year old girl reads the book quite well.
 • ती दहा वर्षांची मुलगी बऱ्याच चांगल्या प्रकारे पुस्तक वाचते.
Ex. 3
 • He is not at all honest.
 • तो अजिबात प्रामाणिक नाहीये.
Ex. 4
 • She was very tired.
 • ती खूप दमली होती.
Ex. 5
 • You were not running fast enough to win the race.
 • शर्यंत जिंकण्यासाठी तू पुरेसा जोरात पळत नव्हतास.
Ex. 6
 • She has almost completed her work.
 • तिने तिचे काम जवळपास पूर्ण केले आहे.

This article has been posted on and last updated on by