Adverb of Frequency


पुनरावृत्तीदर्शक क्रियाविशेषण


नियम १

वाक्यातील घडत असलेली क्रिया किती वेळा (how often) घडत आहे, याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी Adverb of Frequency (अॅडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी) म्हणजेच पुनरावृत्तीदर्शक क्रियाविशेषण वापरले जाते.

नियम २

Adverb of Frequency चा उपयोग नेहमी how often या प्रश्नाचे उत्तर अनिश्चितपणे (indefinitely) देण्यासाठी केला जातो.

नियम ३

या प्रकारामध्ये समाविष्ट असलेले काही Adverbs पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत.

Examples (उदाहरणार्थ)
Adverb
(क्रियाविशेषण)
How to pronounce
(उच्चार)
Meaning
(मराठी अर्थ)
sometimes समटाईम्स कधीकधी
always ऑल्वेज नेहमी
frequently फ्रिक्वेंटली वारंवार
often ऑफन् अनेकदा
never नेव्हर कधीही नाही
नियम ४

जेव्हा How often (हाऊ ऑफन) हा प्रश्न किती वेळा या अर्थाने वापरलेला असतो, तेव्हा या प्रश्नाचा संबंध वाक्यातील Adverb of Frequency शी असतो.

या प्रश्नातील Verb ने सूचित होणारी क्रिया वाक्याचा Subject हा अनिश्चितपणे किती वेळा करत आहे, ते Adverb of Frequency ने दर्शविलेले असते.

नियम ५

कोणत्याही Affirmative Sense च्या म्हणजे होकारार्थी वाक्यामध्ये Adverb of Frequency हे सामान्यतः To च्या Verb ला जोडून त्याच्या आधी वापरलेले असते.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
 • He always drinks milk in the morning.
 • तो नेहमी सकाळी दूध पितो.
Ex. 2
 • She often plays with her little sister.
 • ती अनेकदा तिच्या छोट्या बहिणीसोबत खेळते.
Ex. 3
 • They frequently go to Mumbai.
 • ते वारंवार मुंबईला जातात.
Ex. 4
 • Jai never drinks tea.
 • जय कधीही चहा पीत नाही.
नियम ६

कोणत्याही Negative Sense च्या म्हणजे नकारार्थी वाक्यामध्ये Adverb of Frequency हे सामान्यतः not नंतर वापरलेले असते.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
 • I do not always go out for a walk.
 • मी नेहमी बाहेर फिरायला जात नाही.
Ex. 2
 • She is not often late.
 • तिला अनेकदा उशीरा होत नाही.
नियम ७

Sometimes या Adverb of Frequency चा उपयोग मात्र वाक्याच्या आरंभी, वाक्याच्या मध्ये किंवा वाक्याच्या शेवटी यांपैकी कुठल्याही ठिकाणी करता येतो.

For Example (उदाहरणार्थ)
 • Sometimes I go to market with my mother.
 • I sometimes go to market with my mother.
 • I go to market sometimes with my mother.
 • I go to market with my mother sometimes.
 • मी कधीकधी आईसोबत बाजारात जातो.

This article has been posted on and last updated on by