Adverb of Number


संख्यावाचक क्रियाविशेषण


नियम १

वाक्यातील घडत असलेली क्रिया किती वेळा (how often) घडत आहे, याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी Adverb of Number (अॅडव्हर्ब ऑफ नंबर) म्हणजेच संख्यावाचक क्रियाविशेषण वापरले जाते.

नियम २

Adverb of Number चा उपयोग नेहमी how often या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितपणे (definitely) देण्यासाठी केला जातो.

नियम ३

या प्रकारामध्ये समाविष्ट असलेले काही Adverbs पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत.

Examples (उदाहरणार्थ)
Adverb
(क्रियाविशेषण)
Pronunciation
(उच्चार)
Meaning
(मराठी अर्थ)
once वन्स एकदा
twice ट्वाईस दोनदा
thrice थ्राईस तीनदा
firstly फर्स्टली पहिले म्हणजे
secondly सेकंड्ली दुसरे म्हणजे
thirdly थर्डली तिसरे म्हणजे
नियम ४

जेव्हा How often (हाऊ ऑफन) हा प्रश्न किती वेळा या अर्थाने वापरलेला असतो, तेव्हा या प्रश्नाचा संबंध वाक्यातील Adverb of Number शी असतो.

या प्रश्नातील Verb ने सूचित होणारी क्रिया वाक्याचा Subject हा निश्चितपणे किती वेळा करत आहे, ते Adverb of Number ने दर्शविलेले असते.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • She visits her aunt once a month.
  • ती तिच्या मावशीला महिन्यातून एकदा भेटते.
Ex. 2
  • I attend the English class twice a week.
  • मी इंग्रजीच्या वर्गाला आठवड्यातून दोनदा उपस्थित राहतो.
Ex. 3
  • They called her thrice yesterday.
  • त्यांनी तिला काल तीनदा बोलावलं.
Ex. 4
  • There are many benefits to do exercise in the morning. Firstly, it helps with weight loss. Secondly, it strengthens muscles. Thirdly, it can increase energy levels.
  • सकाळी व्यायाम करण्याचे खूप फायदे आहेत. पहिले म्हणजे, त्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. दुसरे म्हणजे, त्यामुळे स्नायू बळकट होतात. तिसरे म्हणजे, त्यामुळे शरीरातील ऊर्जेची पातळी वाढते.

This article has been posted on and last updated on by