Adverb of Place


स्थलवाचक क्रियाविशेषण


नियम १

वाक्यातील घडत असलेली क्रिया कुठे (where) घडत आहे, याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी Adverb of Place (अॅडव्हर्ब ऑफ प्लेस) म्हणजेच स्थलवाचक क्रियाविशेषण वापरले जाते.

नियम २

या प्रकारामध्ये समाविष्ट असलेले काही Adverbs पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत.

Examples (उदाहरणार्थ)
Adverb
(क्रियाविशेषण)
Pronunciation
(उच्चार)
Meaning
(मराठी अर्थ)
here हीयर् येथे
there देयर् तेथे
inside इनसाईड आतमध्ये
outside आऊटसाईड बाहेर
near नीयर् जवळ
far फार लांब
everywhere एव्हरीव्हेयर् सर्वत्र
nowhere नोव्हेयर् कोठेही नाही
नियम ३

जेव्हा Where (व्हेयर्) हा शब्द कुठे या अर्थाने वापरलेला असतो, तेव्हा या प्रश्नाचा संबंध वाक्यातील Adverb of Place शी असतो.

या प्रश्नातील Verb ने सूचित होणारी क्रिया Subject कुठे करत आहे, ते Adverb of Place ने दर्शविलेले असते.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • He has kept his book there.
  • त्याने त्याचे पुस्तक तिथे ठेवले आहे.
Ex. 2
  • Radha will sit here.
  • राधा इथे बसेल.
Ex. 3
  • The children were playing outside.
  • मुले बाहेर खेळत होती.
Ex. 4
  • The jungle looks the same everywhere.
  • जंगल सर्वत्र समान दिसते.
Ex. 5
  • The summer holidays are drawing near.
  • उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या जवळ येत आहेत.

This article has been posted on and last updated on by