Interrogative Adverb


प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण


नियम १

Interrogative Adverb (इंन्टरॉगेटिव्ह अॅडव्हर्ब) चा उपयोग वाक्यात घडत असलेल्या क्रियेविषयी प्रश्न विचारण्याकरिता केला जातो.

नियम २

Interrogative Adverb चा उपयोग नेहमी वाक्याच्या सुरूवातीला केला जातो.

नियम ३

या प्रकारच्या Adverb ने सुरु होणारे वाक्य हे नेहमी Interrogative Sentence म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य असते.

नियम ४

या प्रकारामध्ये समाविष्ट असलेले Adverbs पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत.

Examples (उदाहरणार्थ)
Interrogative Adverb
(क्रियाविशेषण)
How to pronounce
(उच्चार)
Meaning
(मराठी अर्थ)
Where व्हेअर कुठे, कोणत्या ठिकाणी
When व्हेन कधी, कोणत्या वेळी
How हाऊ कसे, कशा रीतीने
Why व्हाय का, कशासाठी, कोणत्या हेतूने
For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • When will he come?
  • तो कधी येणार आहे?
Ex. 2
  • How did she do it?
  • तिने ते कसं केलं?
Ex. 3
  • Where are they going to stop for dinner?
  • रात्रीच्या जेवणासाठी ते कुठे थांबणार आहेत?
Ex. 4
  • Why do you require so much money?
  • एवढे पैसे तुला कशासाठी हवे आहेत?

This article has been posted on and last updated on by