Relative Adverb


संबंधी क्रियाविशेषण


नियम १

Relative Adverb (रिलेटिव्ह अॅडव्हर्ब) चे स्वरूप हे Interrogative Adverb प्रमाणेच असते.

मात्र, स्वरूप एकसारखे असले तरीसुद्धा दोन्ही प्रकारच्या Adverbs चा वाक्यातील उपयोग वेगवेगळा आहे.

नियम २

Interrogative Adverb चा उपयोग वाक्यामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो, तर Relative Adverb चा उपयोग दोन Sentences एकत्र जोडण्यासाठी केला जातो.

नियम ३

Relative Adverb चा उपयोग दोन Sentences जोडण्यासाठी केला जात असल्यामुळे त्याला Conjunction असेही म्हटले जाते.

नियम ४

अशाप्रकारे कोणतेही Relative Adverb हे Adverb आणि Conjunction अशा double (डबल) म्हणजेच दुहेरी भूमिकेमध्ये Part of Speech म्हणून वाक्यामध्ये वापरलेले असते.

नियम ५

या प्रकारामध्ये समाविष्ट असलेले Adverbs पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत.

Examples (उदाहरणार्थ)
Interrogative Adverb
(क्रियाविशेषण)
How to pronounce
(उच्चार)
Meaning
(मराठी अर्थ)
where व्हेअर जेथे
when व्हेन जेव्हा
why व्हाय का
For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • 15th August 1947 was the day when India got independence.
  • १५ ऑगस्ट १९४७ हा तो दिवस होता जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले.
Ex. 2
  • This is the house where I live.
  • हेच ते घर आहे जेथे मी राहतो.
Ex. 3
  • I do not know the reason why he is absent today.
  • आज तो अनुपास्थित का आहे त्याचं कारण मला माहित नाही.

This article has been posted on and last updated on by