Abstract Noun of State


स्थितीदर्शक भाववाचक नाम


नियम १

Abstract Noun of State वस्तूच्या किंवा व्यक्तीच्या विविध अवस्था (state) दर्शवतात.

नियम २

Abstract Noun of State चा संबंध Noun शी येतो. हे noun सामान्यतः Common Noun पासून तयार होते.

नियम ३

Noun पासून तयार होणाऱ्या Abstract Noun ला सामान्यतः शेवटी hood हा प्रत्यय लावलेला असतो. एखाद्या वाक्यातील ज्या शब्दाला शेवटी hood हा प्रत्यय (suffix) लावलेला आढळतो, त्या शब्दाला Abstract Noun of State समजावे.

Examples (उदाहरणार्थ)
Common Noun
(सामान्यनाम)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Boy hood Boyhood
Girl hood Girlhood
Father hood Fatherhood
Mother hood Motherhood
Man hood Manhood
Woman hood Womanhood
Priest hood Priesthood
नियम ४

काही Abstract Nouns ना ship हा प्रत्यय लावलेला असतो. एखाद्या वाक्यातील ज्या शब्दाला शेवटी ship हा प्रत्यय लावलेला असतो, त्या शब्दाला Abstract Noun of State समजावे.

Examples (उदाहरणार्थ)
Common Noun
(सामान्यनाम)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Friend ship Friendship
Captain ship Captainship
Author ship Authorship
King ship Kingship
Owner ship Ownership
Pertner ship Partnership
Champion ship Championship
नियम ५

काही Abstract Nouns ना age हा प्रत्यय लावलेला असतो. एखाद्या वाक्यातील ज्या शब्दाला शेवटी age हा प्रत्यय लावलेला असतो, त्या शब्दाला Abstract Noun of State समजावे.

Examples (उदाहरणार्थ)
Common Noun
(सामान्यनाम)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Bond age Bondage
Pilgrim age Pilgrimage
Mile age Mileage

This article has been posted on and last updated on by