Agent Noun


व्यवसायदर्शक नाम / कृतीदर्शक नाम


नियम १

एखाद्या व्यक्तीचा व्यवसाय दर्शविण्यासाठी Agent Noun म्हणजेच व्यवसायदर्शक / कृतीदर्शक नामाचा उपयोग केला जातो.

नियम २

एखादी कृती करणाऱ्या व्यक्तीचा उल्लेख करण्यासाठीसुद्धा Agent Noun उपयोग केला जातो.

नियम ३

Agent Noun सामान्यतः To च्या Verb पासून तयार होते.

नियम ४

Agent Noun ज्या क्रियापदापासून बनते, त्या To च्या Verb ने दर्शविलेली क्रिया ते करत असते.

त्यामुळे त्याला Doer (डूअर) (क्रिया करणारा) असेही म्हटले जाते.

नियम ५

या Noun च्या शेवटी सामान्यतः er / or यांपैकी प्रत्यय लावलेला असतो.

Examples (उदाहरणार्थ)
Verb
(क्रियापद)
Suffix
(प्रत्यय)
Agent Noun
(व्यवसायदर्शक नाम)
teach
(शिकवणे)
er teacher
(शिक्षक)
play
(खेळणे)
er player
(खेळाडू)
dance
(नाचणे)
er dancer
(नर्तक / नर्तकी)
employ
(नोकरीवर ठेवणे)
er employer
(नोकरीवर ठेवणारा मालक)
write
(लिहिणे)
er writer
(लेखक)
sing
(गाणे)
er singer
(गायक)
bake
(भाजणे)
er baker
(पाव तयार करणारा)
produce
(उत्पन्न करणे)
er producer
(उत्पादक)
prosecute
(खटला भरणे)
or prosecutor
(फिर्यादी)
direct
(दिग्दर्शन करणे)
or director
(दिग्दर्शक)
edit
(संपादन करणे)
or editor
(संपादक)
translate
(भाषांतर करणे)
or translator
(भाषांतर करणारा)
create
(निर्माण करणे)
or creator
(निर्माता)

This article has been posted on and last updated on by