Common Noun


सामान्यनाम


नियम १

आपल्या सभोवती जी वस्तू किंवा जो प्राणी आपल्याला दिसतो, ती प्रत्येक निर्जीव वस्तू किंवा सजीव प्राणी काही ना काही नावाने ओळखला जातो. या नावाला Common Noun (सामान्यनाम) असे म्हणतात.

नियम २

इंग्रजी वाक्य वाचताना त्या वाक्यात अशी Common Nouns वापरलेली असतात. ती ओळखता येणे आवश्यक असते.

नियम ३

वाक्यात वापरलेले असे Common Noun एकवचनी आहे कि अनेकवचनी आहे, हेदेखील लक्षात घेणे आवश्यक असते.

एकवचनाला इंग्रजी व्याकरणात Singular Number असे म्हणतात आणि अनेकवचनाला Plural Number असे म्हणतात.

नियम ४

ज्या Common Noun  ला शेवटी s / es / ies / ves यांपैकी प्रत्यय लावलेला असतो, त्या Common Noun  ला Plural Number असे म्हणतात.

अर्थातच, ज्या Common Noun  ला शेवटी यापैकी कोणताही प्रत्यय लावलेला नसतो, त्याला Singular Number असे म्हणतात.

Examples (उदाहरणार्थ)
Common Noun
(सामान्यनाम)
मराठी अर्थ Number
(वचन)
farmer शेतकरी एकवचन
garden बाग एकवचन
teacher शिक्षक एकवचन
cow गाय एकवचन
cat मांजर एकवचन
parrot पोपट एकवचन
dogs कुत्रे अनेकवचन
wolves कोल्हे अनेकवचन
bench बाक एकवचन
countries देश अनेकवचन
branches फांद्या एकवचन
buffalo म्हैस एकवचन
river नदी एकवचन

This article has been posted on and last updated on by