Material Noun


पदार्थवाचक नाम


नियम १

निसर्गामध्ये आढळणाऱ्या मूलभूत घटकांपासून काही पदार्थ नैसर्गिकरीत्या तयार होतात.

अशा पदार्थांच्या नावांना Material Noun (पदार्थवाचक नाम) असे म्हणतात.

For example (उदाहरणार्थ), sand, rain, milk, honey, water, air, earth, salt, sunlight इत्यादी.

नियम २

जसे कित्येक पदार्थ निसर्गनिर्मित आहेत, त्याप्रमाणे अनेक पदार्थ हे मानवनिर्मित सुद्धा आहेत.

हे मानवनिर्मित पदार्थ नैसर्गिक पदार्थांचा उपयोग करून मानवाने तयार केलेले आहेत.

अशा मानवनिर्मित पदार्थांच्या नावांनासुद्धा Material Noun असे म्हणतात.

For example (उदाहरणार्थ), chalk, cotton, jute, rubber, silk, cement इत्यादी.

नियम ३

द्रवपदार्थ, धान्यपदार्थ आणि खाद्यपदार्थ यांच्या नावांना Material Noun असे म्हणतात.

For example (उदाहरणार्थ), coffee, milk, water, tea, rice, wheat, oil, butter, flour, honey, cheese, wine, shampoo, soap इत्यादी.

नियम ४

निरनिराळे धातू ज्यांपासून विविध वस्तू तयार होतात, त्यांच्या नावांनासुद्धा Material Noun असे म्हणतात.

For example (उदाहरणार्थ), gold, silver, copper, iron, calcium इत्यादी.

नियम ५

Material Noun ने दर्शविलेल्या वस्तू / पदार्थ संख्येत मोजता येत नाही.

त्यामुळे त्यांना Uncountables (संख्येत मोजता न येण्यासारखे) असेही म्हटले जाते.

असे पदार्थ मोजण्यासाठी लिटर, किलोग्रॅम अशा परिमाणांचा उपयोग करावा लागतो.

For example (उदाहरणार्थ), १ लिटर दूध, ४ किलो साखर, २ किलो लोणी इत्यादी.

नियम ६

कधीकधी एखादे Noun एखाद्या वाक्यात Common Noun आणि Material Noun अशा दोन्ही अर्थांनी वापरता येते.

For example (उदाहरणार्थ):
  • Fish live in water. Fish is good for health.
  • मासे पाण्यात राहतात. मासे प्रकृतीसाठी चांगले असतात.

वरील वाक्यांमध्ये fish हे Noun दोन्हीही अर्थांनी वापरले आहे.

पहिल्या वाक्यात fish चा अर्थ एक किंवा अनेक मासे असा असून ते Common Noun म्हणून वापरलेले आहे.

दुसऱ्या वाक्यात fish या शब्दाचा अर्थ मासा नावाचा एक पदार्थ असा असून तो पदार्थ शरीराला किती उपयुक्त आहे हे सांगण्यात आले आहे. इथे त्याचा उपयोग Material Noun म्हणून करण्यात आला आहे.

This article has been posted on and last updated on by