Plural Number - Suffix "s" / "ies"


"s" किंवा "ies" प्रत्यय लावून तयार होणारी अनेकवचने


नियम १

ज्या Noun च्या शेवटी y हे अक्षर असते, त्याचे अनेकवचन करताना s / ies यांपैकी प्रत्यय लावावा लागतो.

नियम २

अशा Noun चे अनेकवचन करताना y च्या अगोदर असलेले अक्षर vowel (स्वर) आहे कि consonant (व्यंजन) आहे हे लक्षात घ्यावे लागते.

इंग्रजीमध्ये a, e i, o, u या अक्षरांना vowel (स्वर) असे म्हणतात, तर इतर उरलेल्या सर्व अक्षरांना consonant (व्यंजन) असे म्हणतात.

नियम ३

शेवटी y असणाऱ्या शब्दामध्ये y च्या अगोदर जर व्यंजन (consonant) असेल, तर त्या शब्दाचे अनेकवचन करताना y काढून त्या जागी ies हा प्रत्यय लावावा.

Examples (उदाहरणार्थ)
Singular
(एकवचन)
Suffix
(प्रत्यय)
Plural
(अनेकवचन)
baby ies babies
lady ies ladies
country ies countries
variety ies varieties
sky ies skies
fly ies flies
body ies bodies
factory ies factories
city ies cities
spy ies spies
नियम ४

शेवटी y असणाऱ्या शब्दामध्ये y च्या अगोदर जर vowel (स्वर म्हणजेच a, e, i, o, u यांपैकी एक अक्षर) असेल, तर त्या शब्दाचे अनेकवचन करताना y नंतर s हा प्रत्यय लावावा

Examples (उदाहरणार्थ)
Singular
(एकवचन)
Suffix
(प्रत्यय)
Plural
(अनेकवचन)
ray s rays
boy s boys
key s keys
donkey s donkeys
monkey s monkeys
toy s toys
journey s journeys
tray s trays

This article has been posted on and last updated on by