Introduction to Number


एकवचन, अनेकवचन


संख्येने एक असलेल्या कोणत्याही गोष्टीला एकवचनी म्हणजेच Singular Number असे म्हणतात.

संख्येने अनेक असलेल्या कोणत्याही गोष्टीला अनेकवचनी म्हणजेच Plural Number असे म्हणतात.

इंग्रजी भाषेमध्ये एकवचनी नामाचे अनेकवचन करण्याचे काही नियम आहेत. हे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत.

Suffix "es"

"es" प्रत्यय लावून तयार होणारी अनेकवचने

Read More

Suffix "s" / "ies"

"s" / "ies" प्रत्यय लावून तयार होणारी अनेकवचने

Read More

Suffix "ves"

"ves" प्रत्यय लावून तयार होणारी अनेकवचने

Read More

Irregular Nouns

काही अनियमित नामे आणि त्यांची अनेकवचने

Read More

Compound Nouns

काही संयुक्त नामे आणि त्यांची अनेकवचने

Read More

This article has been posted on and last updated on by