How to use "about" - Compound Preposition


विषयी, संबंधी, बद्दल, सभोवती, सुमारे, अंदाजे


about (अबाऊट) चा उपयोग इंग्रजी व्याकरणामध्ये Adverb किंवा Preposition यांपैकी एका प्रकारे करता येतो.

about हे जेव्हा वाक्यामध्ये Compound Preposition म्हणून वापरलेले असते, तेव्हा इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढीलपैकी एखादा अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ १

विषयी, संबंधी, बद्दल

For example (उदाहरणार्थ):
 • This book is about restaurants in Mumbai.
 • हे पुस्तक मुंबईमधील उपहारगृहांविषयी (उपहारगृहांबद्दल) आहे.
 • They were talking about their experience in Europe.
 • ते त्यांच्या युरोपमधील अनुभवाविषयी (अनुभवासंबंधी) बोलत होते.

विषयी, संबंधी, बद्दल या अर्थाने Concerning हे Participial Preposition देखील वापरता येते.

अर्थ २

सभोवती (लगत)

For example (उदाहरणार्थ):
 • He walked about lake.
 • तो तलावालगत चालला.
 • He was taking a stroll about the house.
 • तो घरासभोवती फेरफटका मारत होता.
अर्थ ३

सुमारे (अंदाजे)

For example (उदाहरणार्थ):
 • There were about a hundred caked in the tray.
 • तबकामध्ये सुमारे शंभर केक होते.
 • It is about 2 o'clock in the morning.
 • आता अंदाजे सकाळचे दोन वाजले आहेत.

This article has been posted on and last updated on by