How to use "across" - Compound Preposition


पलीकडे, एका बाजूने दुसऱ्या बाजूलाacross (अॅक्रॉस्) चा उपयोग इंग्रजी व्याकरणामध्ये Adverb किंवा Preposition यांपैकी एका प्रकारे करता येतो.

across हे जेव्हा वाक्यामध्ये Compound Preposition म्हणून वापरलेले असते, तेव्हा इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढील अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ

पलीकडे, एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला

For example (उदाहरणार्थ):
  • She lives across the river.
  • ती नदीच्या पलीकडे राहते.
  • He watched as she ran across the window.
  • त्याने तिला खिडकीच्या एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला धावताना बघितलं.

This article has been first posted on and last updated on by