beneath (बिनीथ्) चा उपयोग इंग्रजी व्याकरणामध्ये Adverb किंवा Preposition यांपैकी एका प्रकारे केला जातो.

beneath हे जेव्हा वाक्यामध्ये Compound Preposition म्हणून वापरलेले असते, तेव्हा इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढीलपैकी एखादा अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ १

खाली

For example (उदाहरणार्थ):
  • She hid the book beneath the mattress.
  • तिने ते पुस्तक पलंगाच्या गादीखाली लपवले.
  • A water tap is beneath the kitchen sink.
  • स्वयंपाकघरातील बेसिनच्या खाली एक पाण्याचा नळ आहे.
अर्थ २

..पेक्षा खालच्या दर्जाने (..ला साजेसा नसणारा)

For example (उदाहरणार्थ):
  • He was very happy with his marriage, although some of his relatives thought that he married beneath him.
  • जरी त्याच्या काही नातेवाईकांना असे वाटले कि त्याने त्याच्यापेक्षा खालच्या दर्जाने लग्न केले आहे, तरी तो त्याच्या लग्नाने खूप आनंदी होता.
  • You should not treat anyone as if that person is beneath you.
  • तुम्ही कोणालाही तो मनुष्य तुमच्यापेक्षा खालच्या दर्जाचा आहे अशाप्रकारे वागवू नये.

This article has been first posted on and last updated on by