How to use "except" / "except for" - Compound Preposition


खेरीज, शिवाय, व्यतिरिक्त, सोडल्यास


except (एक्सेप्ट) किंवा except for (एक्सेप्ट फॉर) चा उपयोग इंग्रजी व्याकरणामध्ये Preposition म्हणून केला जातो.

except / except for हे जेव्हा वाक्यामध्ये Compound Preposition म्हणून वापरलेले असते, तेव्हा इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढील अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ

खेरीज, शिवाय, व्यतिरिक्त, सोडल्यास

For example (उदाहरणार्थ):
  • There was nobody in the room except for Ajay.
  • अजयखेरीज (अजय सोडल्यास) त्या खोलीमध्ये दुसरे कोणीही नव्हते.
  • Everyone in my family can sing except my father.
  • माझ्या बाबांखेरीज (बाबा सोडल्यास) माझ्या कुटुंबामध्ये सर्वांना गाता येतं.

except आणि except for या दोन्हींचा अर्थ सारखाच आहे हे लक्षात ठेवावे.

This article has been posted on and last updated on by