How to use "inside" - Compound Preposition


..च्या आत, आतील बाजूस


inside (इनसाइड) चा उपयोग इंग्रजी व्याकरणामध्ये Noun, Adjective, Adverb किंवा Preposition म्हणून केला जातो.

inside हे जेव्हा वाक्यामध्ये Compound Preposition म्हणून वापरलेले असते, तेव्हा इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढील अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ

..च्या आत (आतील बाजूस)

For example (उदाहरणार्थ):
  • He has parked his car inside the gate.
  • त्याने आपली गाडी फाटकाच्या आत (फाटकाच्या आतील बाजूस) लावली आहे.
  • They were playing inside the house.
  • ते घराच्या आत (घराच्या आतील बाजूस) खेळत होते.

inside चा उपयोग इंग्रजी व्याकरणामध्ये outside या शब्दाचा विरूद्धार्थी शब्द म्हणजेच Antonym (ऍन्टोनिम) म्हणूनदेखील करता येतो.

This article has been posted on and last updated on by