How to use "upon" - Compound Preposition


वर


upon (अपॉन) हे एक Compound Preposition असून इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढील अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ

वर

For example (उदाहरणार्थ):
  • He has kept the book upon the table.
  • त्याने ते पुस्तक टेबलावर ठेवलेले आहेत.
  • They were standing upon the stairs.
  • ते जिन्यावर उभे होते.

upon आणि on या दोन्हीही Prepositions चा अर्थ सारखाच आहे.

मात्र, बोलीभाषेमध्ये upon चा उपयोग जास्त केला जात नाही.

This article has been posted on and last updated on by