How to use "within" - Compound Preposition


आत, आतील बाजूस, एखाद्या मर्यादेच्या आतwithin (विदिन्) चा उपयोग इंग्रजी व्याकरणामध्ये Adverb किंवा Preposition म्हणून केला जातो.

within हे जेव्हा वाक्यामध्ये Compound Preposition म्हणून वापरलेले असते, तेव्हा इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढीलपैकी एखादा अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ १

आत, आतील बाजूस

For example (उदाहरणार्थ):
  • He has sent a notice to all the employees within his department.
  • त्याने त्याच्या विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना आगाऊ सूचना पाठवलेली आहे.
  • He has parked his car within the compound.
  • त्याने त्याची गाडी आवाराच्या आत (कुंपणाच्या आतील बाजूस) लावली आहे.
अर्थ २

एखाद्या मर्यादेच्या आत (काळ, अंतर)

For example (उदाहरणार्थ):
  • He will reach home within an hour.
  • तो एका तासात घरी पोहोचेल.
  • There is no restaurant within three kilometers from my home.
  • माझ्या घरापासून तीन किलोमीटरच्या अंतरामध्ये कोणतेही भोजनालय नाही आहे.

This article has been first posted on and last updated on by