How to use "at" - Simple Preposition


कडे(गतीची दिशा), वाजता(वेळ), वर/पाशी(जागा), कार्यात, स्थितीत, दराने


at (अॅट्) हे एक Simple Preposition असून इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढीलपैकी एखादा अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ १

कडे (गतीची दिशा)

For example (उदाहरणार्थ):
 • He threw the stone at me.
 • त्याने माझ्याकडे (माझ्या दिशेने) दगड फेकला.
 • She rushed at them.
 • ती त्यांच्याकडे (त्यांच्या दिशेने) धावली.
अर्थ २

वाजता, वेळी (वेळ)

For example (उदाहरणार्थ):
 • We will reach Mumbai at two o'clock.
 • आम्ही मुंबईला दोन वाजता पोहोचू.
 • He asked some questions at the end of the lecture.
 • त्याने व्याख्यान संपताना (संपण्याच्या वेळी) काही प्रश्न विचारले.
अर्थ ३

वर, पाशी, ..ला (जागा)

For example (उदाहरणार्थ):
 • They met him at the railway station.
 • ते त्याला रेल्वे स्थानकावर भेटले.
 • The train will not halt at Pune.
 • ही ट्रेन पुण्याला (पुणे स्थानकावर) थांबणार नाही.
अर्थ ४

एखाद्या कार्यात (स्थिती)

For example (उदाहरणार्थ):
 • He is at work.
 • तो कामात आहे.
 • Those two nations are always at war with each other.
 • ती दोन राष्ट्रे नेहमी एकमेकांसोबत युद्धात (युद्धजन्य स्थितीत) असतात.
अर्थ ५

दराने (किंमत)

For example (उदाहरणार्थ):
 • The fruit-vendor is selling mangoes at Rs. 200/- a dozen.
 • तो फळविक्रेता २०० रूपये एक डझन या दराने आंबे विकत आहे.

This article has been posted on and last updated on by