How to use "from" - Simple Preposition


पासून, कडून, वरून, मुळे


from (फ्रॉम) हे एक Simple Preposition असून इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढीलपैकी एखादा अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ १

पासून (जेथून सुरूवात करावयाची तेथून)

For example (उदाहरणार्थ):
 • It is a distance of two miles from my home to school.
 • माझ्या घरापासून शाळेपर्यंत दोन मैलांचं अंतर आहे.
 • I know him from his school days.
 • मी त्याला त्याच्या शाळेच्या दिवसांपासून ओळखतो.
अर्थ २

कडून, वरून (ज्यापासून प्राप्ती होते त्या उगमस्थानापासून)

For example (उदाहरणार्थ):
 • He received a gift from his friends.
 • त्याला त्त्याच्या मित्रांकडून एक भेटवस्तू मिळाली.
 • She was speaking from her past experience.
 • ती तिच्या मागील अनुभवावरून बोलत होती.
अर्थ ३

मुळे (कारणामुळे)

For example (उदाहरणार्थ):
 • She is suffering from a severe cold.
 • तीव्र सर्दीमुळे ती आजारी आहे.
 • He did not speak anything from fear.
 • भीतीमुळे तो काहीही बोलला नाही.

This article has been posted on and last updated on by