Simple Preposition “in”

in (इन) हे एक Simple Preposition आहे.

इंग्रजी व्याकरणामध्ये in  चा उपयोग Preposition किंवा Adverb अशा दोन्हीही प्रकारे करता येतो.

जेव्हा in ला जोडून त्यानंतर एखादे Noun किंवा Pronoun वापरलेले असते, तेव्हा त्याला Preposition असे म्हणतात.

मात्र, जेव्हा in हे एखाद्या To च्या Verb ला जोडून वापरलेले असते आणि त्याला कोणतेही Noun किंवा Pronoun जोडलेले नसते, तेव्हा त्याचा उपयोग वाक्यामध्ये Adverb म्हणून केलेला असतो.

Simple Preposition म्हणून वापरताना इंग्रजी व्याकरणामध्ये in चा उपयोग पुढीलपैकी एका अर्थाने केला जातो.

in = आत, मध्ये

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • He is now in Mumbai.
 • तो आता मुंबईमध्ये आहे.
Example 2
 • She put the pen in the box.
 • तिने लेखणी पेटीत (पेटीच्या आत) ठेवली.

in = ...चा भाग (अंश, हिस्सा दर्शविताना)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • There are seven days in a week.
 • एका आठवड्यात सात दिवस असतात.
Example 2
 • There are twelve months in a year.
 • एका वर्षात बारा महिने असतात.

in = अवधीच्या आत (वेळ)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • Rome was not built in a day.
 • रोम एका दिवसात बांधला गेला नाही.
Example 2
 • He will visit us in summer.
 • तो आम्हाला उन्हाळ्यामध्ये (उन्हाळा संपण्याच्या आत) भेट देईल.

in = एखाद्या परिस्थितीत

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • I can't work in this heat.
 • मी या उष्णतेत (उष्ण परिस्थितीत) काम करू शकत नाही.
Example 2
 • He was walking in the rain.
 • तो पावसामध्ये चालत होता.

This article has been first posted on and last updated on by