How to use "like" - Simple Preposition


प्रमाणे, सारखा, सारखी, सारखे, सारख्या


like (लाइक्) चा उपयोग इंग्रजी व्याकरणामध्ये Noun, Adjective, Adverb, To चे Verb किंवा Preposition यांपैकी एका प्रकारे करता येतो.

like हे जेव्हा वाक्यामध्ये Simple Preposition म्हणून वापरलेले असते, तेव्हा इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढील अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ

प्रमाणे, सारखा, सारखी, सारखे, सारख्या

For example (उदाहरणार्थ):
  • His new movie is a bit like his last film.
  • त्याचा नवीन चित्रपट थोडासा त्याच्या मागील सिनेमासारखा आहे.
  • Don't act like a fool.
  • मूर्खासारखा (मूर्खाप्रमाणे) वागू नकोस.

This article has been posted on and last updated on by