How to use "through" - Simple Preposition


मधून, आतून, च्या शेवटपर्यंत


through (थ्रू) चा उपयोग इंग्रजी व्याकरणामध्ये Adverb किंवा Preposition यांपैकी एका प्रकारे करता येतो.

through हे जेव्हा वाक्यामध्ये Simple Preposition म्हणून वापरलेले असते, तेव्हा इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढीलपैकी एखादा अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ १

मधून, आतून (आरपार)

For example (उदाहरणार्थ):
  • He looked at her through the window.
  • त्याने तिच्याकडे खिडकीमधून बघितले.
  • He was driving his car through the field.
  • तो शेतातून (शेतामधून) गाडी चालवत होता.
अर्थ २

च्या शेवटपर्यंत (एखादी गोष्ट संपेपर्यंत)

For example (उदाहरणार्थ):
  • It was difficult for them to sit through the long lecture.
  • एवढ्या दीर्घ काळ चालणाऱ्या व्याख्यानाला (व्याख्यानाच्या शेवटपर्यंत) बसणं त्यांच्यासाठी अवघड होतं.
  • We enjoyed sitting around bonfire through the night.
  • शेकोटीच्या भोवताली बसून आम्ही रात्रभर (रात्र संपेपर्यंत) मजा केली.

This article has been posted on and last updated on by