How to use "with" - Simple Preposition


सह, बरोबर, शेजारी, जवळ, पाशी, ..ने (सहाय्याने)


with (विथ) हे एक Simple Preposition असून इंग्रजी व्याकरणामध्ये त्याचा उपयोग पुढीलपैकी एखादा अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

अर्थ १

सह, बरोबर (सोबत)

For example (उदाहरणार्थ):
 • He is with his brother.
 • तो त्याच्या भावाबरोबर (भावासोबत) आहे.
 • She works with him.
 • ती त्याच्यासह (त्याच्यासोबत) काम करते.
अर्थ २

..च्या जवळ, कडे (..च्या हातात)

For example (उदाहरणार्थ):
 • Please leave the keys with my neighbour.
 • कृपया चाव्या माझ्या शेजाऱ्याकडे (शेजाऱ्याजवळ) ठेवा.
 • The decision does not rest with me.
 • तो निर्णय माझ्या हातात नाही आहे.
अर्थ ३

संगतीने, बरोबर, सोबत (मागे न पडता)

For example (उदाहरणार्थ):
 • We should change with the times.
 • आपण वेळेबरोबर (वेळेच्या मागे न पडता) बदलले पाहिजे.
 • The prices of vegetables change with the season.
 • भाज्यांचे भाव हंगामासोबत बदलतात.
अर्थ ४

..ने ("सहाय्या"ने या अर्थी)

For example (उदाहरणार्थ):
 • She cut all the vegetables with a knife.
 • तिने सर्व भाज्या सुरीने (सुरीच्या सहाय्याने) कापल्या.
 • He was writing a letter with a pen.
 • तो लेखणीने (लेखणीच्या सहाय्याने) एक पत्र लिहित होता.

This article has been posted on and last updated on by