had and infinitive


had to चा वाक्यातील उपयोग


नियम १

had + Infinitive (क्रियापदाचे मूळरूप) या रचनेला had to ची रचना असेही म्हटले जाते.

नियम २

जेव्हा एखादी गोष्ट एखाद्या व्यक्तीला करावी लागत असे किंवा ती गोष्ट करावी लागली, असे म्हणावयाचे असते, तेव्हा had to ची रचना वापरली जाते.

नियम ३

ही रचना नेहमी Past Tense ची म्हणजेच भूतकाळाची समजली जाते.

नियम ४

या रचनेमध्ये had या क्रियापदाचा वापर वाक्यातील Main Verb म्हणून केलेला असतो.

त्यामुळे यांमध्ये had ला To have चे Verb किंवा Auxiliary Verb समजू नये.

नियम ५

वाक्याच्या Subject चे Person (पुरूष) आणि Number (वचन) यांचा had च्या स्वरूपावर काहीही परिणाम होत नाही.

Examples (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • रमेशला रोज सकाळी वर्तमानपत्रे वाटायला जावं लागत असे.
  • Ramesh had to distribute newspapers in the morning.
Ex. 2
  • त्याला दररोज बाहेरचं जेवण खावं लागत असे.
  • He had to to eat outside food everyday.
Ex. 3
  • लहानपणी मला माझ्या बाबांसाठी जेवणाचा डबा घेऊन जावं लागत असे.
  • I had to take the tiffin box for my father in my childhood days.
Ex. 4
  • माझी मोटारगाडी चालू होत नसल्यामुळे मला बसने जावं लागलं.
  • I had to take a bus since my car could not start.
Ex. 5
  • त्याला तिच्यासाठी एक तास थांबावं लागलं.
  • He had to wait for her for an hour.

This article has been posted on and last updated on by