have / has and infinitive


have to / has to चा वाक्यातील उपयोग


नियम १

have / has + Infinitive (क्रियापदाचे मूळरूप) या रचनेला have to / has to ची रचना असेही म्हटले जाते.

नियम २

जेव्हा एखादी गोष्ट आपल्याला करावयाची असते किंवा रोजचा नियम किंवा सवय म्हणून ती करावी लागते, तेव्हा have to / has to ची रचना वापरली जाते.

नियम ३

ही रचना नेहमी Present Tense ची म्हणजेच वर्तमानकाळाची समजली जाते.

नियम ४

या रचनेमध्ये have / has यांपैकी एका क्रियापदाचा वापर वाक्यातील Main Verb म्हणून केलेला असतो.

त्यामुळे यांमध्ये have / has ला To have चे Verb किंवा Auxiliary Verb समजू नये.

नियम ५

वाक्याच्या Subject चे Person (पुरूष) आणि Number (वचन) लक्षात घेऊन have / has यांपैकी योग्य ते क्रियापद वापरावे लागते.

Person
(पुरुष)
Singular
(एकवचन)
Plural
(अनेकवचन)
First Person (प्रथम पुरुष) I have to We have to
Second Person (द्वितीय पुरुष) You (तू) have to You (तुम्ही) have to
Third Person (तृतीय पुरुष)

He has to


She has to


It has to


Singular Number Noun + has to

They have to


Plural Number Noun + have to

Examples (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • स्मिताला उद्या दोन नवीन रोपे लावायची आहेत.
  • Smita has to plant two new seedlings tomorrow.
Ex. 2
  • दिनेशला रोज सकाळी दुधाचा उकाडा घालावा लागतो.
  • Dinesh has to deliver milk every morning.
Ex. 3
  • मुलांना रोज शाळेत जावे लागते.
  • Children have to to go to school everyday.
Ex. 4
  • नगरपालिकेला पुढील महिन्यात नगरातील सर्व रस्त्यांची सुधारणा करायची आहे.
  • The municipality has to improve all the roads in the town in the next month.
Ex. 5
  • विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये गणवेष घालावा लागतो.
  • Students have to wear uniforms in school.

This article has been posted on and last updated on by