shall have / will have and infinitive


shall have to / will have to चा वाक्यातील उपयोग


नियम १

shall have / will have + Infinitive (क्रियापदाचे मूळरूप) या रचनेला shall have to / will have to ची रचना असेही म्हटले जाते.

नियम २

ही रचना नेहमी Future Tense ची म्हणजेच भविष्यकाळाची समजली जाते.

नियम ३

जेव्हा एखादी क्रिया भविष्यकाळात करणे एखाद्या व्यक्तीला Obligatory म्हणजेच बंधनकारक असते, तेव्हा ती व्यक्त करण्यासाठी ही रचना वापरली जाते.

नियम ४

जरी या रचनेत shall have / will have वापरलेले असले, तरी सुद्धा या वाक्याला Future Perfect Tense चे वाक्य समजू नये.

shall have / will have च्या वाक्याचा Perfect Tense करण्यासाठी त्याच्यासोबत Past Participle वापरले जाते.

या रचनेमध्ये Past Participle ऐवजी Infinitive वापरलेले असते.

नियम ५

या रचनेमध्ये shall have / will have यांपैकी एका क्रियापदाचा वापर वाक्यातील Main Verb म्हणून केलेला असतो.

त्यामुळे यांमध्ये shall have / will have ला To have चे Verb किंवा Auxiliary Verb समजू नये.

नियम ६

वाक्याच्या Subject च्या Number (वचन) चा shall have / will have च्या स्वरूपावर काहीही परिणाम होत नाही.

परंतु, वाक्याच्या Subject चे Person (पुरूष) लक्षात घेऊन shall have / will have यांपैकी योग्य ते क्रियापद वापरावे लागते.

Person
(पुरुष)
Singular
(एकवचन)
Plural
(अनेकवचन)
First Person (प्रथम पुरुष) I shall have to We shall have to
Second Person (द्वितीय पुरुष) You (तू) will have to You (तुम्ही) will have to
Third Person (तृतीय पुरुष)

He will have to


She will have to


It will have to


Singular Number Noun + will have to

They will have to


Plural Number Noun + will have to

Examples (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • उद्या सकाळी मला घरातून लवकर निघावे लागेल.
  • I shall have to leave home early in the morning.
Ex. 2
  • डॉक्टर होण्यासाठी दिनेशला आर्थिक मदत घ्यावी लागेल.
  • Dinesh will have to take financial help to become a doctor.
Ex. 3
  • हृदयाचे विकार टाळण्यासाठी तुम्हाला रोज व्यायाम करावा लागेल.
  • You will have to exercise daily to avoid heart problems.
Ex. 4
  • सूर्योदय बघण्यासाठी तुला सकाळी लवकर उठावं लागेल.
  • You will have to wake up early in the morning to watch the sunrise.
Ex. 5
  • पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आपल्याला भरपूर झाडं लावावी लागतील.
  • We will have to plant more trees to protect the environment.

This article has been posted on and last updated on by