can / able to


can / able to चा वाक्यातील उपयोग


नियम १

जेव्हा आपण एखादी गोष्ट शारीरिकदृष्ट्या (physically) किंवा बौद्धिकदृष्ट्या (mentally) करण्यास समर्थ असतो, तेव्हा आपली शारीरिक किंवा बौद्धिक क्षमता व्यक्त करण्यासाठी can या Modal Auxiliary Verb चा उपयोग करतात.

नियम २

To च्या Verb चा जो मूळ अर्थ असतो, तो अधिक परिणामकारक करण्यासाठी किंवा त्यामधून दुसरा अर्थ निर्माण करण्यासाठी can हे Main Verb ला सहाय्य करते.

नियम ३

वाक्यात उपयोग करताना Subject नंतर can चा क्रम लावावा आणि ते ज्या To च्या Verb ला सहाय्य करते, ते Main Verb पहिल्या रूपाचे लिहावे.

नियम ४

जेव्हा आपल्याला शारीरिक किंवा बौद्धिक क्षमतेची शंका असते, तरीसुद्धा कदाचित आपल्याला नकळत अशी क्षमता आपल्यामध्ये असेल असे वाटते, तेव्हा able to या रचनेचा वापर केला जातो.

नियम ५

able to वापरताना त्याच्या अगोदर योग्य ते To be चे Verb वापरावे लागते. त्यासाठी वाक्याचा Subject आणि Tense लक्षात घ्यावा लागतो.

ही रचना करताना योग्य ते To be चे Verb वापरावे आणि त्याला able to जोडून त्यासोबत पहिल्या रूपाचे To चे Verb लिहावे.

able to हे Modal Auxiliary Verb नसून ती एक क्षमता दाखवणारी रचना आहे. या रचनेचे can च्या अर्थाशी साम्य असल्यामुळे इथे त्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे
Examples (उदाहरणार्थ)
  • त्या लोकांपैकी एकाला तो दगड रस्त्यामधून बाजूला करता येत आहे.
  • One of the people can move the stone aside from the road.
  • विक्रमला पूर आलेली नदी ओलांडता येते. संदीपला वाटते कि त्यालासुद्धा नदी ओलांडता येईल.
  • Vikram can cross the flooded river. Sandeep thinks that he is also able to cross.
  • हितेश कोणतेही गणित सहज सोडवू शकतो. त्याच्या मित्रांना वाटते कि तेसुद्धा गणित सोडवू शकतात.
  • Hitesh can solve any example easily. His friends feel that they are also able to solve the examples.

This article has been posted on and last updated on by