may - Possibility


may चा वाक्यातील उपयोग - आज्ञा, परवानगी


पुढील वाक्यांच्या अर्थावरून असे लक्षात येईल की या वाक्यांत may वापरल्यामुळे त्यांमधून Permission (आज्ञा, परवानगी) हा भाव व्यक्त होत आहे.

या प्रत्येक वाक्यातील may या Modal Auxiliary Verb चा इंग्रजी अर्थ to be permitted to असा आहे.

जेव्हा आपल्याला काही करण्यासाठी एखाद्याच्या परवानगीची आवश्यकता असते किंवा दुसऱ्या कोणाला काही करण्याची आज्ञा देण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा may चा उपयोग करतात.

Ex. 1
 • You may go.

 • तू जाऊ शकतोस / शकतेस.

 • You are permitted to go.

 • तुला जाण्याची आज्ञा / परवानगी आहे.

Ex. 2
 • May I come in?

 • मी आत येऊ शकतो का?

 • Am I permitted to come in?

 • मला आता येण्याची आज्ञा / परवानगी आहे का?

Ex. 3
 • They may work overtime today.

 • ते आज अधिक वेळ काम करू शकतात.

 • They are permitted to work overtime today.

 • त्यांना आज अधिक वेळ काम करण्याची आज्ञा / परवानगी आहे.

Ex. 4
 • She may take off tomorrow,if she needs it very badly.

 • तिला फार गरज असेल तर ती उद्या सुट्टी घेऊ शकते.

 • She is permitted to take off tomorrow,if she needs it very badly.

 • तिला फार गरज असेल तर तिला उद्या सुट्टी घेण्याची आज्ञा / परवानगी आहे.

Ex. 5
 • They may leave now.

 • ते आता निघू शकतात.

 • They are permitted to leave now.

 • त्यांना आता निघण्याची आज्ञा / परवानगी आहे.

This article has been posted on and last updated on by